Българо-руски проект помага за геопарк Белоградчишки скали

В Белоградчик стартира работата по проект между Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" – София, и Московския държавен университет "М.В. Ломоносов" на тема: „Интердисциплинарни изследвания на геоложкото наследство и ландшафтното разнообразие в кандидатстващи геопаркове в България и Руската федерация”. Проектът се реализира по Програмата за двустранно сътрудничество България - Русия и се финансира от Фонд научни изследвания. 

На своята първа среща двете страни бяха представени от проф. дн Димитър Синьовски - зав. катедра "Геология и геоинформатика", а от руска страна дн Андрей Медведев и Наталия Олеговна от Академията на науките на Русия и научните работници от Московския университет доц. Наталия Калуцкова и Николай Михайлович.

Участниците в проекта бяха приети от кмета на общината Борис Николов и неговия заместник Антон Трифонов, а в разговора по време на срещата се коментираха целите, задачите и предстоящите резултати от съвместната работа.

Основната цел на проекта е разработване на общи изисквания за оценка на геотопи в геопаркова среда въз основа на комплексни геоложки и ландшафтни изследвания на перспективни територии в България (напримера на Белоградчишките скали, Рила и Бургаските езера) и Русия (на примера на планинския масив Хибини в Колския полуостров и планините Урал или Алтай). Една от целите е да се сравнят националните подходи към разработването на геопаркове в България и Русия и да се изготвят интегрирани научни изисквания за включване на геоложки обекти в геопарковете въз основа на комплексна методика за оценка. Геоложкото наследство трябва да бъде независимо оценявано от научни специалисти в съответната област от науките за Земята, съхранено и популяризирано за целите на науката, образованието и културата. Оценката на обектите с геоложка и геоморфоложка стойност изисква интегриран научен геоложки, геоморфоложки, ландшафтен подход за оценка на геотопи с естетическа, научна, екологична и културна стойност.

Международното значение на проекта се изразява в обмена на опит между двата екипа въз основа на съвместно научно изследване в областта на този глобален проблем. Континенталното значение се състои в разширяването на географията на Европейската мрежа от геопаркове на територията на нови страни: България и Русия. Като цяло той ще допринесе за опазването на природното и културното наследство в двете страни чрез разработване на общи изисквания за включване на геоложки обекти в националните геопаркове. Това ще помогне и за изясняване на критериите за поставяне на такива райони под геопарково управление. Разработването на общи критерии за дългосрочна оценка на перспективни области като потенциални национални геопаркове ще подпомогне усилията на местните и централните власти във вземането на решения при администрирането на геопаркови територии.

Конкретните резултати от проекта ще бъдат представени под формата на актуализирано описание на геотопите по новата методика на български, английски и руски език (за Белоградчик – 72, и за Рила - 20) с цел разработване на информационни панели и табла със специализирана геоложка информация за повторно кандидатстване на геопарк „Белоградчишки скали” в Европейската мрежа от геопаркове. Материалите от триизмерното заснемане на обетите ще се използват за разработване на популяризаторски материали: филми, сайтове и рекламни материали за геопарковете (вкл. и за медиите), както и за създаване на страници на парковете в социалните мрежи, в които реално ще се осъществява обратна връзка с посетителите. Така управлението на геопарка ще разполага с техните впечатления, пожелания и препоръки, а бъдещите посетители ще могат да споделят своите очаквания.